Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων περιοχής Καλαμαριάς & Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Θεμελιακή Γείωση


Από το 2006 και μετά, είναι πλέον υποχρεωτική η κατασκευή θεμελιακής γείωσης σε κάθε νέα οικοδομή ή κτίριο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι διαφόρων ειδών. Ως κύριο ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται ορθογώνιος αγωγός (ταινία) από χάλυβα θερμά επιψευδαργυρομένο ή από χαλκό.
Η κατασκευή της συγκεκριμένης γείωσης πρέπει να γίνεται από έμπειρους ηλεκτρολόγους – εγκαταστάτες, οι οποίοι κατά την ολοκλήρωσή της θα πρέπει να παραδίδουν σχετικό τεχνικό έντυπο. Το έντυπο αυτό, που θα παραμείνει στον τελικό φάκελο του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής της θεμελιακής γείωσης (π.χ. μήκος ηλεκτροδίου, είδος υλικού κλπ)
  • Τη μέτρηση της θεμελιακής γείωσης (π.χ. τιμή αντίστασης γείωσης κλπ)
  • Τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη
  • Διάφορες άλλες πληροφορίες και στοιχεία που θα εγγυώνται για την υπεύθυνη κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της θεμελιακής γείωσης

Τι είναι η Θεμελιακή Γείωση;

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.
Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της κάθε οικοδομής περιμετρικά στους πεδιλοδοκούς. Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς.

Πλεονεκτήματα Θεμελιακής Γείωσης έναντι άλλων γειώσεων

Τα πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων τύπων γειώσεων, συνοψίζονται στα εξής:

  • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με την μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλα είδη γείωσης.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος αφού δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.
  • Εξάλειψη βηματικών τάσεων
  • Ισοδυναμικές συνδέσεις
  • Αντοχή στη διάβρωση

Πως κατασκευάζεται η Θεμελιακή Γείωση

Τοποθετείτε περιμετρικά της θεμελίωσης ταινία χαλύβδινη ήχάλκινη, η οποία συγκρατείται πάνω στον οπλισμό του μπετού με σφικτήρες.
Συνδέσεις μεταξύ χαλύβδινων και χάλκινων εξαρτημάτων γίνονται μόνο μέσα στο σκυρόδεμα. Συνδέσεις ίδιου τύπου εκτός σκυροδέματος γίνονται μόνο με ανοξείδωτα εξαρτήματα.
Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα σχετικά Πρότυπα IEC, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εφόσον ο χαλκός τοποθετηθεί εντός της θεμελίωσης, όπως εξάλλου ισχύει και για το χάλυβα. Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτροχημικό δυναμικό κάθε υλικού εξαρτάται από το ίδιο το υλικό αλλά και από το υλικό που το περιβάλλει. Στο σκυρόδεμα ο χάλυβας αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χαλκό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
Σε χώρους όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια ασανσέρ, μηχανοστάσια πισίνας, λουτρά, wc, κουζίνες, ηλεκτρικούς πίνακες και μετρητές ΔΕΗ τοποθετούνται ακροδέκτες γείωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς.
Για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με αλεξικέραυνο, τοποθετείται αγωγός μέσα στις κολόνες πριν την σκυροδέτηση με κατάληξη την ταράτσα του κτιρίου.
Περιμετρικά της ταράτσας, πάνω σε στηρίγματα, τοποθετείται αγωγός αλουμινίου ή χαλκού σε σημεία καμινάδων, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.α. Στη συνέχεια τοποθετούνται ακίδες και έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του αλεξικέραυνου.

 

Φωτογραφίες